(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

Phần mềm quản trị sản xuất - quản lý sản xuất giúp gì cho doanh nghiệp của bạn?
 
Hỗ trợ tự động hóa quy trình sản xuất của doanh nghiệp

Kiểm soát các bước của quá trình được chặt chẽ hơn

Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ công tác quản lý sản xuất

Các phân hệ con được tích hợp chặt chẽ

Mô hình tích hợp quản lý sản xuất
Quy trình quản lí từ nhu cầu sản xuất đến bán hàng
Quy trình sản xuất kinh doanh của nghiệp được quản lí chặt chẽ để việc vận hành công ty của bạn được thực hiện dễ dàng hơn.
 
Tính năng
Lập kế hoạch sản xuất (MPS: Master Production Schedule)
Thực hiện tạo các lệnh sản xuất dựa trên số liệu hàng hóa cần sản xuất (MDS). Cho phép bộ phận lập kế hoạch sản xuất  quản lý được thông tin kế hoạch sản xuất của công ty. Hơn nữa, MPS còn được tích hợp với phân hệ hoạch định nhu cầu NVL (MRP) để tính toán nhu cầu NVL cung ứng cho việc sản xuất.
 
Tập hợp nhu cầu sản xuất (MDS: Master Demand Schedule)
Chức năng này thực hiện việc tập hợp các yêu cầu về hàng hóa từ nguồn dự báo (forecast) và đơn hàng của khách hàng (Sales order) để lập ra nhu cầu hàng hóa cần sản xuất tại những thời điểm nhất định
 
Tự động hạch toán
Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (MRP: Material Resource Planning)
Hỗ trợ việc tính toán các yêu cầu về NVL dựa theo kế hoạch sản xuất. Trên cơ sở thông tin về kế hoạch sản xuất (MPS), phân tích năng lực (Capacity) và nguồn lực (Resource) của hệ thống sản xuất, MRP sẽ tự động tính toán nhu cầu NVL để có các hành động như gửi yêu cầu mua NVL để thực hiện công tác mua NVL phục vụ sản xuất. Chức năng này sẽ thay thế công việc lập kế hoạch điều độ sản xuất của nhà máy đối với việc tính toán khả năng cung ứng của NVL và các nguồn lực khác
 
Tính giá thành sản xuất
Tính giá thành sản xuất  trên cơ sở xây dựng các định mức nguyên vật liệu, quản lý các công đoạn sản xuất và các chi phí phân bổ khác, chức năng này sẽ thực hiện việc tính giá thành thành phẩm chính xác và nhanh chóng.


Tích hợp với các phân hệ khác
 
Định mức nguyên vật liệu và công đoạn sản xuất

Bắt đầu ngay! Tư vấn miễn phí, dùng thử miễn phí và hơn thế nữa!

Bình luận
Nội dung bình luận