(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

09 tháng 11, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 21935

Xác định giá trị SPDD theo chi phí nguyên vật liệu chính
Giá trị NVL chính nằm trong SPDD = Số lượng SPDD cuối kỳ * Toàn bộ giá trị NVL chính
Số lượng TP + Số lượng SP DD
Giá trị NVL chính nằm trong SPDD = Số lượng SPDD cuối Kỳ (không quy đổi) * Gía trị NVL chính
Số lượng TP + SPDD (không quy đổi )
Chi phí chế biến nằm trong SPDD (theo từng loại) = (Số lượng SPDD cuối kỳ quy đổi ra TP * Tổng CP chế biến từng loại ): (Số lượng TP + Số lượng SPDD quy đổi ra TP ).

Xác định giá trị theo sản lượng ước tính tương đương:
Giá trị SPDD cuối kỳ = (Giá trị SPDD đầu kỳ + Chi phí phát sinh trong kỳ * Số lượng SPDD cuối kỳ * % hoàn thành) : (Số lượng SP hoàn thành + Số lượng SPDD cuối kỳ * % hoàn thành)

Xác định giá trị SPDD theo 50% chi phí chế biến:
Giá trị SPDD = Gía trị NVL chính nằm trong SPDD + 50% CP chế biến

Xác định giá trị SPDD theo chi phí NVL trực tiếp hoặc theo chi phí trực tiếp
Giá trị sản phẩm dở dang chỉ tính chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, còn những chi phí khác phát sinh trong kỳ đều tính vào giá thành của sản phẩm hoàn thành.Phương pháp này đơn giản nhưng độ chính xác thấp, chỉ áp dụng ở các doanh nghiệp mà chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm.

Xác định giá trị SPDD theo chi phí định mức hoặc kế hoạch.
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp tính vào SPDD dựa theo các định mức tiêu hao NVL, tiền lương của sản phẩm. Các chi phí khác tính vào giá trị SPDD dựa trên cơ sở tỷ lệ qui định so với khoản mực chi phí nhân công trực tiếp hoặc dựa vào mức chi phi kế hoạch.
Phương pháp này đơn giản nhưng không đảm bảo chính xác. Do vậy thường áp dụng ở những doanh nghiệp có SPDD đồng đều giữa các tháng. Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn

Công thức tính giá thành sản phẩm:
Tổng giá thành sản xuất sản phẩm = Chi phí sản xuất kinh doanh  dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất
trong kỳ  - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ
Giá thành sản phẩm đơn chiếc = Tổng giá thành sản xuất sản phẩm / Số lượng sản phẩm hoàn thành

Bình luận
Nội dung bình luận