(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

08 tháng 11, 2017 Đăng bởi Linh Linh 0 Bình luận 713

Đối với kế toán các  điều khoản mang lại rất nhiều lợi ích để chúng ta có thể kiểm kê một cách chặt chẽ và chính xác nhất.

Có trách nhiệm Lập phiếu chi (Tối thiếu 2 liên). Cơ sở lập Phiếu chi là dựa trên chứng từ gốc (Giấy đề nghi thanh toán; Hoá đơn GTGT;Hoá đơn bán hàng; Biên bản giá trị quyết toán công trình;…). Sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc phê duyệt trước khi chuyển cho thủ quỹ chi tiền. Sau đó thủ quỹ giữ 1 liên; và 1 liên kế toán lưu để tiến hành ghi sổ sách kế toán.

Trong trường hợp nhà cung cấp yêu cầu phiếu chi thì lập thêm 1 phiếu chi để cung cấp cho nhà cung cấp.(Nhớ phiếu chi có đầy đủ chữ ký của những người có liên quan và đóng dấu tròn của Công ty tại chữ ký của Giám đốc)

Trước khi lập phiếu chi cần kiểm tra tính Hợp pháp, Hợp lệ và Hợp lý của chứng từ gốc (Hợp đồng; Hóa đơn GTGT; Biên bản bàn giao…). Kiểm tra những chứng từ gốc này bằng cách nào?. Bằng cách dựa trên những Quy định, Quy trình của Công ty (Ví dụ như quy chế công tác phí của công ty; quy định về thanh toán công nợ cho nhà cung cấp….). Kiểm tra sự logic về mặt chứng từ so sánh giữa các chứng từ với nhau có thống nhất về mặt nội dung không. Cũng như chứng từ gốc phải tuân thủ những quy định Pháp luật về thuế (Ví dụ như hoá đơn chứng từ không được tẩy xoá và phải viết đầy đủ những nội dung trên chứng từ….) Sau khi kiểm tra xong thì tiến hành lập phiếu chi.

Đối chiếu số liệu Sổ kế toán 1111 với Sổ quỹ hàng ngày. Và kiểm kê quỹ định kỳ (Tháng, Quý , Năm) cũng như kiểm kê quỹ đột xuất. Khi kiểm kê phải lập biên bản kiểm kê và nêu rõ nguyên nhân thừa thiếu trong biên bản kiểm kê để xử lý kịp thời. Kế toán dựa vào biên bản kiểm kê để điều chỉnh sổ sách tại thời điểm kiểm kê để cho số liệu sổ sách đúng bằng số liệu thực tế kiểm kê.

Lập báo cáo thu chi tiền mặt hàng ngày, tháng, quý, năm theo yêu cầu của Ban Tổng giám đốc.
Sau khi ghi sổ xong thì lưu chứng từ thu chi kèm theo chứng từ gốc theo các file Thu tiền mặt riêng và Chi tiền mặt riêng. Lưu file theo ký hiệu về chứng từ kế toán mà các bạn đã ghi vào Sổ Nhật ký chung; Sổ cái và Sổ chi tiết để thuận lợi tìm kiếm từ sổ sách ra chứng từ kế toán.

Lưu ý: Áp dụng nguyên tắc bất kiêm nhiệm giữa người làm kế toán vốn bằng tiền với thủ quỹ (Tức là người làm kế toán thì không làm thủ quỹ và ngược lại), nhằm hạn chế rủi ro về mất tiền có thể xảy ra. Nếu Công ty gia đình thì kiêm nhiệm giữa thủ quỹ và kế toán vốn bằng tiền cũng không sao (Vì là người 1 nhà). Vậy thủ quỹ là người giữ tiền còn Kế toán là người ghi sổ để theo dõi tiền.
 

Bình luận
Nội dung bình luận