(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi Oanh Pham 0 Bình luận 361

Ngày 29/5/2017, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc kì họp thứ 3, Quốc Hội khóa XIV, thảo luận về một số nội dung và ý kiến khác nhau về dự án Luật Quản lí, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Dự án này do Bộ Tài chính chủ trì, soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua kì này.

Sau phần thảo luận của các đại biểu Quốc hội tại Hội trường, thay mặt cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã báo cáo, phát biểu làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án.
 
dai-hoi-quoc-hoi-khoa-XIV
Đại hội Quốc hội Khóa XIV

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH, bao gồm ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận tại Tổ trong kỳ họp trước (kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV) ngày 31/10/2016 và tại Hội trường ngày 10/11/2016; ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách ngày 04/4/2017 về Dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) để chỉnh lí, hoàn thiện dự án Luật.
 
Theo đó, hầu hết các ĐBQH đều đồng tình về việc sửa đổi luật và tên của bộ luật từ “Luật Quản lí, sử dụng tài sản nhà nước” thành “ Luật Quản lí, sử dụng tài sản công”. Bên cạnh đó cần quy định rõ việc xây dựng luật cần đảm bảo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và hao hụt tài sản của nhân dân.

sua-doi-luat-quan-li-su-dung-tai-san-nha-nuoc
Quốc hội thông qua quyết định sửa đổi Bộ luât và tên Bộ Luật Quản lí, sử dụng tài sản nhà nước

Quốc hội đã thông qua ý kiến trên, nội dung được thể hiện thông qua tên gọi và các điều, khoản cụ thể của Dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 và bổ sung khoản 3 Điều 134 quy định: “Tài sản nhà nước được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành là tài sản công quy định tại Luật này”.

Đồng thời, UBTVQH đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo bổ sung vào Điều 7 về nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản công phải bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.

Về các hành vi bị cấm, có nhiều ý kiến cho rằng, một sô việc tặng, biếu quà không đúng mục đích và gây lãng phí. Tiếp thu vấn đề này, UBTVQH đã giải trình, pháp luật hiện hành đã quy định cụ thể điều kiện các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước được nhận và không được nhận quà tặng; xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với quà tặng; xử lý quà tặng trong trường hợp việc tiếp nhận phù hợp về đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ.

Như vậy, các cơ quan, đơn vị chỉ được nhận quà tặng theo đúng quy định của pháp luật, đối với quà tặng không đúng chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng thì đại diện cơ quan, đơn vị phải từ chối và giải thích rõ lý do với người tặng quà. Trường hợp tổ chức, cá nhân tặng cho vẫn có nguyện vọng thì phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Dự thảo Luật cũng đã quy định việc giao tài sản công cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phải phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản (khoản 2 Điều 29, khoản 1 Điều 49), thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, đồng thời giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, trong đó có tài sản do các tổ chức, cá nhân tặng cho các cơ quan, đơn vị của Nhà nước.

Tuy nhiên hiện nay có một số trường hợp  sử dụng sai mục đích việc tăng, biếu quà, đặc biệt là đối với tài sản là ô tô và các tài sản phục vụ cho cá nhân. Do đó, UBTVQH đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo bổ sung vào Điều 11 về các hành vi bị cấm theo hướng không được sử dụng xe ô tô và các tài sản khác do các tổ chức, cá nhân tặng cho không đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ.

qua-tang-bang-o-to-va-tai-san-ca-nhan-đang-sai-quy-dinh
Qùa cho/biếu/tặng bằng ô tô hoặc tài sản cá nhân đang bị  thực hiện sai qui định

 Ban soạn thảo thống nhất với việc UBTVQH đã giải trình và đề nghị bổ sung vào Điều 11 của dự thảo luật là cấm sử dụng xe ô tô, các loại tài sản khác, do các tổ chức, cá nhân đổi, tặng không đúng mục đích, không đúng tiêu chuẩn và định mức chế độ và sử dụng cho cá nhân. Về thẩm quyền quyết định trong quản lý sử dụng tài sản công, các loại tài sản công, theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, việc giao cho Chính phủ phân cấp thẩm quyền quyết định về mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, chuyển nhượng, thanh lý, tiêu hủy, ghi giảm tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại cho thuê liên doanh, liên kết... nhằm tạo sự chủ động trong điều hành, phù hợp với chính sách trong từng thời kỳ là cần thiết.

Đối với tài sản nhà nước, theo báo cáo giải trình của UBTVQH, nhiều ý kiến cơ bản thống nhất với các nguyên tắc trong Dự thảo Luật, song đề nghị cần bổ sung thêm các nguyên tắc, như: Đảm bảo quản lý, sử dụng tài sản công hiệu quả, tiết kiệm, không để tình trạng lạm dụng, sử dụng sai mục đích, lãng phí; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và các tổ chức liên quan; nguyên tắc có lợi nhuận; những tài sản phục vụ cho hoạt động quản lý còn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn định mức, còn tài sản phục vụ kinh doanh phải tuân theo cơ chế thị trường; Tài sản công phải được bảo hiểm và các công cụ bảo vệ khác.

 
tai-san-nha-nuoc-can-duoc-quan-li-va-su-dung-hop-li
Tài sản nhà mước cần được quản lí và sử dụng hợp lí

UBTVQH đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo bổ sung, chỉnh lý các nguyên tắc về đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, tiết kiệm, tránh lãng phí và các tài sản có khả năng thất thoát, hư hại cao do tai nạn, thiên tai, địch họa và các nguyên nhân bất khả kháng khác phải được quản lý rủi ro tài chính thông qua công cụ bảo hiểm và các công cụ bảo vệ khác.

Theo UBTVQH, đối với tài sản phục vụ mục đích kinh doanh phải được hạch toán riêng, tuân thủ theo cơ chế thị trường (lợi nhuận phụ thuộc vào sự biến động của thị trường), công khai, minh bạch và đúng các quy định của pháp luật...
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, Luật Quản lý tài sản nhà nước năm 2008 đã phân định chế độ quản lý sử dụng giữa cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công. Tài sản tại cơ quan nhà nước nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước. Tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tạo ra dịch vụ công cung cấp cho xã hội và dự thảo Luật lần này, kế thừa quan điểm này. Vì vậy cần phải làm rõ chế độ quản lý sử dụng khai thác tài sản công tại cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Bình luận
Nội dung bình luận