(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi Oanh Pham 0 Bình luận 143

Các yêu cầu nào được đặt ra với ngành "Kế toán tài chính" ? Đơn vị kế toán là gì? Đơn vị tiền tệ kế toán là gì? Những yêu cầu nào được đặt ra với các đối tượng này? 

Các yêu cầu cơ bản đối với kế toán


Trung thực:
Các thông tin và số liệu phải được ghi chép và báo cáo trên cơ sở bằng chứng đầy đủ, khách quan và đúng với thực tế, bản chất nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Khách quan:
Các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo đúng với thực tế, không bị xuyên tạc, không bị bóp méo. Yêu cầu này đòi hỏi các số liệu, thông tin kế toán cung cấp phải dựa trên những sự kiện có tính khách quan có thể kiểm tra được.


yeu-cau-co-ban-cua-ke-toan-tai-chinh
Cần đảm bảo "trung thực" và "khách quan" trong kế toán tài chính

 
Đơn vị kế toán: 
Đơn vị kế toán là những đối tượng áp dụng Luật kế toán có lập báo cáo tài chính.
Khái niệm đơn vị kế toán đòi hỏi hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính cũng như các nội dung qui định của hệ thống kế toán được tổ chức, vận dụng để ghi chép và báo cáo về tình hình tài chính và tình hình hoạt động của các đơn vị chứ không phải tổ chức riêng cho một cá nhân nào trong một đơn vị.
Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kì kế toán phải được ghi chép, báo cáo đầy đủ, không bị bỏ sót.


Các đơn vị kế toán có thể là:
Cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước.
Tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước.
Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể.

Đơn vị tiền tệ kế toán:
Đơn vị tiền tệ kế toán là đơn vị tiền tệ được sử dụng chính thức trong việc ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

Ngoại tệ là đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán của một doanh nghiệp. Theo qui định của Luật kế toán và chu ẩn mực kế toán Việt Nam, đơn vị tiền tệ kế toán là đồng Việt Nam.

Trường hợp nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh là ngoại tệ phải qui đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực hiện hoặc tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm qui đổi, trừ khi có qui định khác.

Đơn vị kế toán chủ yếu thu chi bằng ngoại tệ thì được chọn một loại ngoại tệ do Bộ Tài Chính qui định làm đơn vị tiền tệ kế toán, nhưng khi lập báo cáo tài chính sử dụng ở Việt Nam thì phải qui đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do NHNNVN công bố tại thời điểm khoá sổ lập báo cáo tài chính, trừ trường hợp pháp luật có qui định khác .

Bình luận
Nội dung bình luận