(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

09 tháng 11, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 8051

Phương pháp áp dụng cho từng đơn đặt hàng nên việc tổ chức kế toán chi phí phải phụ thuộc vào từng đơn đặt hàng.
Theo phương pháp này thì đối tượng tập hợp chi phí là từng đơn đặt hàng cũng  là đối tượng tính giá thành
Giá thành của từng đơn đặt hàng là toàn bộ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, máy thi công và sản xuất chung phát sinh kể từ lúc tiến hành thực hiện cho đến lúc hoàn thành hay chuyển giao cho khách hàng. 
Giá trị của những sản phẩm dở dang cuối kỳ chuyển sang kỳ sau chính là phần đơn đặt hàng chưa hoàn thành thu thập được. 

Ví dụ:
Cơ sở Hoa Mai sản xuất 2 đơn đặt hàng hoa lụa A và B, cả 2 đơn đặt hàng đều được đưa vào sản xuất trong tháng 6/2016
•    Đơn đặt hàng A sản xuất ở phân xưởng 1.
•    Đơn đặt hàng B sản xuất ở phân xưởng 2.
Chi phí tập hợp ở các tháng như sau:

Tháng 1   
      
621
622
627
Tổng cộng
TK 154
 
 
 
 
Phân xưởng 1
10.000
3.500
2.050
15.550
Phân xưởng 2
12.000
4.500
5.750
22.250
Tổng cộng
22.000
8.000
7.800
37.800

 Tháng 2 
 
621
622
627
Tổng cộng
TK 154
 
 
 
 
Phân xưởng 1
5.000
2.500
3.640
11.140
Phân xưởng 2
8.000
3.500
6.160
17.660
Tổng cộng
13.000
6.000
9.800
28.800

Từ các số liệu trong kỳ, kế toán lên được giá thành của đơn đặt hàng như sau:
Bảng tính giá thành đơn đặt hàng A 
(số lượng thành phẩm: 05)
 
Tháng 1
Tháng 2
Tổng giá thành
Giá thành đơn vị
Chi phí NVLTT
10.000
5.000
15.000
3.000
Chi phí NCTT
3.500
2.500
6.000
1.20
Chi phí SXC
2.050
3.640
5.690
1.138
Tổng cộng
15.550
11.140
26.690
5.338

Bình luận
Nội dung bình luận