(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

08 tháng 11, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 564

Phương pháp này thường được áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất giản đơn, số lượng mặt hàng ít, sản xuất với khối lượng lớn và chu kỳ sản xuất ngắn như các nhà máy điện, nước, các doanh nghiệp khai thác (quặng, than, gỗ…)
Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp này là từng loại sản phẩm hay dịch vụ.
 
Công thức tính giá thành sản phẩm:


 
Ví dụ: (ĐVT: đồng)
1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 5.000.000
2. Chi phí nhân công trực tiếp: 1.500.000
3. Chi phí SX chung: 1.200.000
4. SL Sp hoàn thành trong tháng: SP A Nhập kho 900, SP B hoàn thành gửi bán ngay: 400
 
Yêu cầu: Tính giá thành từng loại SP biết:
- Chi phí NVL trực tiếp:  SP A: 3.200.000;  SP B: 1.800.000
- Chi phí SX chung phân bổ theo chi phí NVL trực tiếp
 
- Chi phí nhân công trực tiếp: SP A: 900.000; SP B: 600.000
- Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ:  SP A: 400.000;  SP B: 600.000
- Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ: SP A: 768.000;  SP B: 232.000

Bài giải:
- Phân bổ chi phí sản xuất chung:
Cho SP A: (1.200.000 / 5.000.000) x  3.200.000 = 768.000đ
Cho SP B: 1.200.000 – 768.000 = 432.000đ
- Tính giá thành:
+ Sản phẩm  A:
 
 Tổng giá thành:  400.000 + ( 3.200.000 + 900.000 + 768.000 ) – 768.000 =  4.500.000đ
 
                                      
                                      4.500.000
 Giá thành đơn vị:       ---------------     =  5.000đ
                                             900
 
+ Sản phẩm B:      
 Tổng giá thành:  200.000 + ( 1.800.000 + 600.000 + 432.000 ) – 232.000  =  2.800.000đ
 
                                            2.800.000
- Giá thành đơn vị:    -----------------------   =  7.000đ
                                                 400

Bình luận
Nội dung bình luận