Tắt Quảng Cáo [X]
Thông tư 179/2012/TT-BTC về chênh lệch tỷ giá hối đoái
Ngày đưa tin: 08/11/2012
Nguồn tin: webketoan
Thông tư 179/2012/TT-BTC về chênh lệch tỷ giá hối đoái 


Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính Về việc quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp. 

Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng cho doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Thông tư không áp dụng đối với các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng.


Đối với các doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở các Hiệp định ký giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ các nước, nếu Hiệp định có các quy định về xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Hiệp định đó.
thông tư 179, chênh lệch tỷ giá, phan mem ke toan, ty gia hoi doai, 179/2012/TT-BTC, phần mềm kế toán, phan mem ke toan doanh nghiep, phan mem ke toan gia re,
Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn việc ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái và việc chuyển đổi báo cáo tài chính các hoạt động ở nước ngoài, các cơ sở ở nước ngoài của doanh nghiệp sang đơn vị tiền tệ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

Việc xác định thu nhập, chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2012, áp dụng từ năm tài chính 2012 và thay thế Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

Quy định chi tiết xin mời xem trong văn bản Thông tư số 
179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012. 
phan mem ke toan san xuat, phan mem ke toan xay dung, phan mem quan tri san xuat, phan mem ke toan nganh gasTin mới
Các tin khác