Quản lý chấm công và xếp ca

Khai báo, theo dõi ca làm việc, tăng ca, xếp ca; Quản lý suất ăn nhân viên; Tự động lấy dữ liệu chấm công từ máy chấm công, cho phép cập nhật bổ sung, điều chỉnh; Liên kết với phân hệ tính lương.

I. GIÁ TRỊ MANG LẠI

 

Khai báo, theo dõi ca làm việc, tăng ca, xếp ca; Quản lý suất ăn nhân viên; Tự động lấy dữ liệu chấm công từ máy chấm công, cho phép cập nhật bổ sung, điều chỉnh; Liên kết với phân hệ tính lương.

 

II. TÍNH NĂNG

 

1. Chấm công

 

- Kết nối dữ liệu chấm công từ máy chấm công hoặc import từ excel.

 

- Tổng hợp số ngày công, số ngày nghỉ phép, nghỉ theo chế độ, quy định, …

 

- Có trường điều chỉnh ngày công đối với các trường hợp đi công tác, điều chỉnh do các sai sót.

 

- Tính công tự động, chính xác và kịp thời.

 

- Cho phép điều chỉnh giờ vào/ra nhân viên.

 

- Tự động chuyển dữ liệu công sang phân hệ tính lương.

 

- Bảng chấm công.

 

- Bảng chi tiết kết quả chấm công.

 

- Danh sách nhân viên sai số liệu chấm công

 

- Bảng tổng hợp công nhân viên.

 

- Bảng tổng hợp công tăng ca.

 

- Báo cáo đi muộn về sớm.

 

- Báo cáo thống kê số lần đi muộn về sớm.

 

- Tổng hợp dữ liệu chấm công theo năm.

 

2. Quản lý phép

 

- Quản lý chi tiết số ngày phép của nhân viên theo qui định, tình hình thực hiện nghỉ phép trong năm.

 

- Cho phép khai báo thêm số phép phát sinh ngoài các ngày phép định mức (nghỉ ma chay, cưới hỏi…).

 

- Theo dõi, cập nhật số dư ngày phép, ngày giới hạn sử dụng phép còn lại từ năm trước chuyển sang.

 

- Kết chuyển số dư phép sang năm sau.

 

- Báo cáo chi tiết nhân viên nghỉ phép.

 

- Bảng theo dõi số ngày nghỉ phép trong năm.

 

- Báo cáo phép năm.

 

- Thống kê ngày nghỉ phép năm.

 

Xin cảm ơn!

Trò chuyện cùng chuyên gia