Quản lý hàng tồn kho

Phân hệ kế toán hàng tồn kho quản lý phiếu nhập, phiếu xuất, điều chuyển kho, xuất kho lắp ráp, thực hiện tính và cập nhật giá hàng tồn kho. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo nhập xuất tồn (tổng hợp và chi tiết, theo kho) theo mặt hàng, vụ việc… Vật tư được theo dõi nhiều đơn vị tính, quản lý vật tư tồn kho theo định mức tối đa và tối thiểu.

I. GIÁ TRỊ MANG LẠI

 

Phân hệ kế toán hàng tồn kho quản lý phiếu nhập, phiếu xuất, điều chuyển kho, xuất kho lắp ráp, thực hiện tính và cập nhật giá hàng tồn kho. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo nhập xuất tồn (tổng hợp và chi tiết, theo kho) theo mặt hàng, vụ việc…

 

II. TÍNH NĂNG

 

1. Vật tư được theo dõi nhiều đơn vị tính, quản lý vật tư tồn kho theo định mức tối đa và tối thiểu. Cảnh báo tức thì khi xuất kho vượt định mức.

 

- Cho phép khai báo các tài khoản ngầm định liên quan (tk kho, tk giá vốn, tk doanh thu...)

 

- Tính giá vốn hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau: bình quân cuối tháng, bình quân thời điểm, giá nhập trước xuất trước, giá đích danh. Tự động cập nhật giá vốn vào các chứng từ xuất – nhập.

 

- Cho phép tính giá vốn theo từng vật tư, theo nhóm hoặc theo kho.

 

- Khai báo và quản lý hàng tồn kho với mã vạch, quản lý theo số seri, số Imei…

 

- Cho phép khai báo Mã vật tư dùng sản xuất trực tiếp cho sản phẩm cụ thể khi dùng phương pháp giá thành trực tiếp.

 

- Cho phép khai báo Mã vật tư lắp ráp, tháo dỡ.
 

- Danh mục vật tư cho phép người dùng khai báo thêm trường quản lý đặc thù của doanh nghiệp

 

 

2. Báo cáo hàng tồn kho

 

- Bảng kê phiếu nhập

 

- Bảng kê phiếu xuất

 

- Tổng hợp nhập kho

 

- Tổng hợp xuất kho

 

- Thẻ kho

 

- Sổ chi tiết vật tư

 

- Tổng hợp nhập xuất tồn

 

- Báo cáo tồn kho

 

- Báo cáo tồn kho tối thiểu - tối đa

 

Xin cảm ơn!

Trò chuyện cùng chuyên gia