Quản lý kế toán tổng hợp

Phân hệ kế toán tổng hợp cho phép người sử dụng cập nhật các phiếu kế toán tổng quát, các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ, các bút toán định kỳ và các bút toán điều chỉnh. Ngoài ra còn thực hiện tổng hợp số liệu từ tất cả các phân hệ khác, lên các sổ sách, báo cáo kế toán, báo cáo thuế...

I. GIÁ TRỊ MANG LẠI

 

Phân hệ kế toán tổng hợp cho phép người sử dụng cập nhật các phiếu kế toán tổng quát, các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ, các bút toán định kỳ và các bút toán điều chỉnh. Ngoài ra còn thực hiện tổng hợp số liệu từ tất cả các phân hệ khác, lên các sổ sách, báo cáo kế toán, báo cáo thuế...

 

 

II. TÍNH NĂNG

 

1. Cập nhật các phiếu kế toán

 

- Thực hiện việc Khóa sổ, kết chuyển số dư sang kỳ hạch toán tiếp theo.

 

- Thực hiện đánh giá chênh lệch tỷ giá trên các Tài khoản phát sinh Ngoại tệ.

 

- Lập báo cáo xác định Doanh thu, Lãi lỗ hoạt động kinh doanh trong kỳ.

 

- Quyết toán thuế và khai báo tình hình nộp ngân sách nhà nước.

 

- Cho phép người sử dụng tự khai báo các mẫu báo cáo tài chính theo yêu cầu, khai báo các chỉ tiêu, công thức tính toán của các chỉ tiêu.

 

- Cho phép lên báo cáo liên năm và của từng đơn vị cơ sở hoặc của toàn công ty.

 

2. Báo cáo thuế


- Bảng kê thuế mua vào, bán ra, Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

 

- Báo cáo tài chính:

 

- Bảng cân đối phát sinh.

 

- Bảng cân đối kế toán.

 

- Kết quả hoạt động kinh doanh.

 

- Lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp và gián tiếp).

 

- Thuyết minh báo cáo tài chính.

 

- Bảng tổng hợp thuế và các khoản phải nộp nhà nước.

 

3. Sổ sách kế toán:

 

- Sổ tổng hợp, sổ chi tiết, sổ cái tài khoản, Bảng cân đối số dư tài khoản.

 

- Bảng kê chứng từ, Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, Chứng từ ghi sổ, Sổ nhật ký chung, Nhật ký sổ cái, Sổ sách kế toán - hình thức Nhật ký Chứng từ.

 

4. Báo cáo chi phí:

 

- Bảng kê phát sinh chi phí, sổ tổng hợp: CPBH, CPQL…

 

Xin cảm ơn!

Trò chuyện cùng chuyên gia