Quản lý mua hàng phải trả

Phân hệ mua hàng phải trả quản lý phiếu nhập mua hàng hóa, dịch vụ (trong nước và nhập khẩu), phiếu xuất trả lại nhà cung cấp, phân bổ số tiền đã trả cho các hóa đơn. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về hàng nhập mua (tổng hợp và chi tiết), công nợ phải thu (theo nhà cung cấp, theo hóa đơn), báo cáo lãi nợ…

I. GIÁ TRỊ MANG LẠI

 

Phân hệ mua hàng phải trả quản lý phiếu nhập mua hàng hóa, dịch vụ (trong nước và nhập khẩu), phiếu xuất trả lại nhà cung cấp, phân bổ số tiền đã trả cho các hóa đơn. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về hàng nhập mua (tổng hợp và chi tiết), công nợ phải thu (theo nhà cung cấp, theo hóa đơn), báo cáo lãi nợ…
 

II. TÍNH NĂNG

 

1. Quản lý mua hàng theo quy trình đơn đơn hàng, theo dõi tiến độ mua hàng so với đơn đặt hàng. Phiếu mua hàng có thể kế thừa dữ liệu từ đơn đặt hàng mua.

2. Khai báo nhiều mức thuế XNK và chọn nhiều kho nhập trên cùng một phiếu. Tự động định khoản thuế XNK và kê khai thuế, tự động phân bổ chi phí mua hàng.
 

- Tự động tính ngược tiền thuế trường hợp giá mua đã bao gồm thuế.
 

- Theo dõi hạn thanh toán với nhiều hạn nợ, Cập nhật tự động công nợ chưa thanh toán
 

- Đánh giá chênh lệch tỷ giá tại thời điểm phát sinh.
 

- Theo dõi công nợ theo hạn thanh toán, chi tiết theo từng ngày quá hạn, nợ trả trong hạn cho từng đối tượng, hóa đơn.

 

 

3. Báo cáo công nợ

 

- Sổ chi tiết phải trả cho người bán.
 

- Sổ tổng hợp phải trả cho người bán.
 

- Sổ chi tiết phải trả - in liên tục.
 

- Theo dõi công nợ phải trả theo hợp đồng.
 

- Báo cáo công nợ phải trả theo hạn thanh toán.
 

- Báo cáo công nợ phải trả hạn thanh toán (theo kỳ quá hạn).
 

- Sổ chi tiết công nợ phải trả theo hạn thanh toán.

 

4. Báo cáo mua hàng

 

- Sổ nhật ký mua hàng.
 

- Bảng kê phiếu nhập.
 

- Tổng hợp nhập kho.
 

- Thẻ kho.
 

- Sổ chi tiết vật tư.
 

- Tổng hợp nhập xuất tồn.
 

- Báo cáo tồn kho tối thiểu - tối đa.

 

5. Báo cáo đơn hàng mua

 

- Bảng kê đơn đặt hàng mua.
 

- Tổng hợp đơn đặt hàng mua.
 

- Tiến độ mua hàng so với đơn đặt hàng.

 

Xin cảm ơn!

Trò chuyện cùng chuyên gia