Quản lý tính lương

Quản lý chi tiết lương, thưởng, bảo hiểm và thuế TNCN, các khoản giảm trừ của nhân viên; Áp dụng các hệ số lương, mức lương, lương năng suất cho từng đối tượng, vị trí, cấp bậc; Tự động tính lương và gửi phiếu lương đến từng nhân viên.

I. GIÁ TRỊ MANG LẠI

 

Quản lý chi tiết lương, thưởng, bảo hiểm và thuế TNCN, các khoản giảm trừ của nhân viên; Áp dụng các hệ số lương, mức lương, lương năng suất cho từng đối tượng, vị trí, cấp bậc; Tự động tính lương và gửi phiếu lương đến từng nhân viên.

 

II. TÍNH NĂNG

 

1. Lương theo ngày công

 

- Tự động tính toán lương theo lương cơ bản, các khoản phụ cấp, giảm trừ theo các tham số khai báo sẵn trong kỳ tính lương và bảng chấm công:

 

 • Áp dụng các hệ số lương, mức lương khác nhau theo ngày hiệu lực.

 

 • Tự động tính lương theo bảng chấm công.

 

 • Tự động tính các khoản phụ cấp.

 

 • Cập nhật ứng lương của nhân viên.

 

 • Tự động tính các khoản giảm lương.

 

 • Tính lương thực lãnh.

 

- Bảng lương: Tự động gửi email Bảng lương cho từng nhân viên tương ứng.

 

 • Bảng tạm ứng lương.

 

 • Bảng chi tiết thu nhập.

 

 • Bảng thanh toán lương.

 

 • Bảng chi tiết thuế TNCN.

 

 • Bảng lương tổng hợp.

 

 • Phiếu lương.

 

 • Tổng hợp thu nhập theo nhân viên, phòng ban.

 

2. Các khoản phụ cấp và lương khác

 

- Lương tăng ca.

 

- Lương theo chế độ thai sản.

 

- Lương theo công ốm.

 

- Lương ngày lễ.

 

- Thưởng cố định.

 

- Trợ cấp tai nạn.

 

- Bảng chi tiết phụ cấp cho nhân viên theo bộ phận.

 

- Bảng chi tiết thưởng, phạt nhân viên theo bộ phận.

 

Xin cảm ơn!

Trò chuyện cùng chuyên gia