Quản lý tuyển dụng và đào tạo

Giúp doanh nghiệp đảm được nguồn nhân lực phù hợp nhất thông qua các phân hệ như: Lập kế hoạch tuyển dụng, theo dõi đánh giá nhân sự, lập kế hoạch đào tạo, quản lý đánh giá kết quả đầu ra.

I. LỢI ÍCH MANG LẠI

 

Giúp doanh nghiệp đảm được nguồn nhân lực phù hợp nhất thông qua các phân hệ như: Lập kế hoạch tuyển dụng, theo dõi đánh giá nhân sự, lập kế hoạch đào tạo, quản lý đánh giá kết quả đầu ra.

 

II. CÁC TÍNH NĂNG

 

- Thiết lập chương trình tuyển dụng cho từng phòng ban theo các tiêu chí đề ra

 

- Nếu các nhân viên thử việc đạt được các tiêu chí với số điểu quy định sẽ được giữ lại

 

- Chương trình, tiêu chí và hệ số điểm đưa ra sẽ khác nhau cho từng phòng ban, nhân viên

 

- Thiết lập chương trình đào tạo và đánh giá hiệu quả sau từng chương trình

 

- Thiết lập các kế hoạch tuyển dụng và đảo tạo theo định kỳ hoặc tùy biến điều chỉnh

 

- Tự động chuyển từ nhân viên thử việc sang nhân viên chính thức

 

- Bảng theo dõi đánh giá tuyển dụng, đào tạo

 

- Thống kê số nhân viên đạt, không đạt sau các chương trình

 

- Bảng theo dõi kế hoạch đào tạo, tuyển dụng

 

Xin cảm ơn!

Trò chuyện cùng chuyên gia