Quản lý vốn bằng tiền

Phân hệ Vốn bằng tiền dùng để theo dõi thu chi và thanh toán liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. Phân hệ này cho phép cập nhật các phiếu thu tiền bán hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, các thanh toán chi phí và các thu chi khác. Các báo cáo liên quan đến quản lý tiền mặt, theo dõi dòng tiền vào ra được cung cấp trong phân hệ này.

I. GIÁ TRỊ MANG LẠI

 

Phân hệ Vốn bằng tiền dùng để theo dõi thu chi và thanh toán liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. Phân hệ này cho phép cập nhật các phiếu thu tiền bán hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, các thanh toán chi phí và các thu chi khác. Các báo cáo liên quan đến quản lý tiền mặt, theo dõi dòng tiền vào ra được cung cấp trong phân hệ này.

 

II. TÍNH NĂNG

 

1. Quản lý kế hoạch thanh toán, trên từng trạng thái chứng từ Lập – Chờ - Duyệt.

 

 

2. Liệt kê thanh toán cho các chứng từ đến hạn Thu – Chi, tự động hoặc lựa chọn thanh toán các chừng từ cần thanh toán, liên kết kế toán công nợ giảm trừ các hóa đơn đã thanh toán, in và lập báo cáo theo nhiều góc độ mà người dùng cần phân tích.


- Quản lý Thu – Chi theo khoản mục phí và từng vụ việc.
 

- Phân tích so sánh chi phí theo từng phòng ban, nhân viên…
 

- Tại một thời điểm cho phép Chi thanh toán cho nhiều.
 

- Hóa đơn với nhiều đối tượng, nhiều mức thuế suất khác nhau.

 

 

 

3. Đánh giá chênh lệch tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh.
 

- Cảnh báo chi vượt tồn quỹ
 

- Lập báo cáo theo dõi chi tiết Thu – Chi tồn Quỹ tiền theo từng loại ngoại tệ.
 

- Theo dõi Nhật ký Thu – Chi theo từng khoản mục và vụ việc.
 

- Hệ thống báo cáo: Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gởi ngân hàng, Sổ nhật ký thu tiền, Sổ nhật ký chi tiền, Báo cáo tồn quỹ, Tổng hợp tình hình thu chi, Báo cáo tình hình kế hoạch thu chi

 

Xin cảm ơn!

 

Trò chuyện cùng chuyên gia