(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 385
Với phân hệ quản lý tài sản của LinkQ Accounting, các thông tin cần thiết về tình hình biến động
của tài sản của doanh nghiệp (tài sản cố định, công cụ dụng cụ…) từ thời điểm mua đến khi thanh lý:

 + Nguyên giá
 + Giá trị hao mòn
 + Giá trị còn lại
 + Sửa chữa lớn
 + Điều chuyển
 + Nguồn vốn hình thành
 + Số năm khấu hao
 + Bộ phận và mục đích sử dụng được theo dõi đầy đủ cả về số lượng và giá trị.

Quản lý tính khấu hao và thanh lý tài sản.

Quy trình nghiệp vụ:

Tính năng:

 
Bình luận
Nội dung bình luận