(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 304
Điểm mạnh của Phần mềm LinkQ Accounting là mô hình quản lý tập trung, công ty mẹ với nhiều công ty con ở các vị trí khác nhau. Vì vậy việc hợp nhất báo cáo tài chính của các đơn vị con lên đơn vị mẹ là vô cùng cần thiết và quan trọng.

Giải pháp của LinkQ cho phép hợp nhất báo cáo tài chính của các đơn vị con trong cùng hệ thống và cả các đơn vị ngoài hệ thống (đơn vị không sử dụng phần mềm LinkQ Accounting).

Tổng hợp tất cả chứng từ hạch toán của các đơn vị con.

Không sử dụng biện pháp cộng ngang báo cáo mà lập báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên các chứng từ hạch toán của các đơn vị con.

Với các đơn vị ngoài hệ thống: Sau khi đơn vị đã có báo cáo và nộp lên đơn vị mẹ, phần mềm cho phép tạo một màn hình báo cáo để đơn vị mẹ nhập các chỉ tiêu báo cáo của những đơn vị con này vào. Báo cáo hợp nhất tài chính cuối cùng được thực hiện bằng việc cộng ngang báo cáo hợp nhất tài chính của các đơn vị con trong hệ thống và báo cáo tài chính của đơn vị con ngoài hệ thống.
Bình luận
Nội dung bình luận