(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 331
Với phân hệ kế toán tổng hợp của phần mềm LinkQ Accounting 6.0, các dữ liệu từ tất cả các phân hệ được tiếp nhận, tổng hợp và làm cơ sở lập ra các báo cáo tài chính.
Phần mềm cho phép người sử dụng tự tạo các mẫu báo cáo tài chính theo công thức tính toán của đơn vị và các mẫu chuẩn của BTC, hợp nhất báo cáo từ các đơn vị thành viên.

Quy trình nghiệp vụ:

 


Tính năng:
 
 • Cuối kỳ kế toán tổng hợp thực hiện việc Khóa sổ kết chuyển số dư sang kỳ hạch toán tiếp theo.
   
 • Thực hiện đánh giá chênh lệch tỷ giá trên các Tài khoản phát sinh Ngoại tệ, lập báo cáo xác định Doanh thu, Lãi lỗ hoạt động kinh doanh trong kỳ, quyết toán thuế và khai báo tình hình nộp ngân sách nhà nước.
   
 • Đánh giá chênh lệch tỷ giá trên Tài khoản có gốc ngoại tệ áp dụng cho Tài khoản tiền, CLTG trên hóa đơn cho các phát sinh ghi nhận công nợ ngoại tệ.

 • Khai báo kết chuyển cuối tháng doanh thu, chi phí để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. Việc khai báo tài khoản kết chuyển và nhận kết chuyển được định nghĩa theo người dùng, hỗ trợ chức năng F10 – chọn kết chuyển tất cả, hoặc kết chuyển tạm tài khoản cần kiểm ra nhanh.

 • Chọn khóa dữ liệu cuối kỳ cho số Dư đầu kỳ hoặc số phát sinh trong kỳ.
   
 • Hệ thống báo cáo kế toán tổng hợp.Bảng cân đối phát sinh tài khoản, bảng cân đối kế toán, bảng cân đối tài khoản ngoài bảng, bảng cân đối kế toán theo thời gian…

 • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh: Lãi lỗ, tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, Thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại, miễn giảm, hàng bán nội địa, giá thành doanh thu hạng mục công trình…
   
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp và gián tiếp).
   
 • Thuyết minh BCTC: Chi phí SXKD theo yếu tố, tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu, tình hình tăng giảm các khoản đầu tư vào các đơn vị khác, một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tài chính, các khoản phải thu và nợ phải trả, tình hình tăng giảm tài sản cố định…
   
 • Bảng tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh theo thời gian, có thể chi tiết theo từng mặt hàng. Tổng hợp phát sinh tài khoản ngoại bảng.
   
 • Hệ thống các báo cáo về tình hình thu chi các quỹ tại đơn vị, tồn quỹ.
   
 • Bảng tổng hợp tình hình TSCĐ, CCDC bảng tổng hợp trích khấu hao cơ bản
Bình luận
Nội dung bình luận