(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 269
Ghi nhớ công việc thông qua chức năng “Việc đã làm” trên hệ thống sẽ lưu vết được toàn bộ lịch sử tương tác của nhân viên kinh doanh với khách hàng.

Chức năng này hỗ trợ đắc lực cho nhân viên kinh doanh kiểm soát được kho khách hàng của mình.
 
Thống kê lịch sử giao dịch:
Hỗ trợ thống kê được lịch sử giao dịch của khách hàng chi tiết theo loại công việc, thời gian, người thực hiện, người liên hệ, nội dung công việc, đánh giá công việc, …

Bình luận
Nội dung bình luận