(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

02 tháng 12, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 14687
Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
Hóa đơn điện tử là một trong những tính năng mới nhất trên thị trường, giúp các doanh nghiệp và Tổng cục Thuế thực hiện các nghiệp vụ một cách nhanh chóng, chính xác nhất.
Các giai đoạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử:
GĐ 1 (từ 01/01/2018)
Nhóm đối tượng sử dụng hóa đơn thực hiện chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế. Là các doanh nghiêp, đơn vị sự nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử kể từ khi có mã số thuế và định kỳ chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế gồm:
Doanh nghiệp được thành lập theo quy định pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao
Các xí nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật
Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên. Tính theo lượng vốn đã góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn gồm chi nhánh và đơn vị trực thuộc khác.
Nhóm đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế. Các tổ chức doanh nghiệp sau sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế gồm:
Các doanh nghiệp mới thành lập (không bao gồm doanh nghiệp thuộc nhóm sử dụng hóa đơn thực hiện chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế)
Các doanh nghiệp, tổ chức đang mua hóa đơn của cơ quan thuế gồm: doanh nghiệp vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn. Doanh nghiệp có rủi ro theo thông báo của cơ quan thuế và tổ chức. Doanh nghiệp khác thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 1 tháng 1 năm 2018 phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế theo thông báo của cơ quan thuế.

GĐ 2 (từ 01/01/2019): 30% các doanh nghiệp, tổ chức còn lại.
GĐ3 (từ 01/01/2020): 80% các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế. Đồng thời, bắt đầu triển khai Hóa đơn điện tử cho các hộ kinh doanh có doanh thu/ năm từ 3 tỷ đồng trở lên.

Bình luận
Nội dung bình luận