(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 167
Cập nhật thông tin liên quan đến thuế TNCN của nhân viên.

Khai báo đầy đủ các thông tin về đối tượng nộp thuế, thông tin giảm trừ gia cảnh, người phụ thuộc.

Xác định chính xác các khoản thu nhập tính thuế, thu nhập miễn/giảm thuế, các khoản giảm trừ theo qui định.

Thực hiện đầy đủ các báo cáo thuế TNCN hàng tháng/quí và quyết toán năm theo đúng quy định hiện hành.

Hệ thống mẫu biểu: Cập nhật Mẫu biểu theo PM HTKK thuế.

Quản lý bảo hiểm: kết xuất mẫu biểu để đưa vào TS24.

Cập nhật các quy định về chế độ bảo hiểm.

Quản lý toàn bộ quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của nhân viên.

Quản lý, theo dõi số lượng nhân viên đề nghị cấp BHXH, BHYT.

Quản lý các thông tin về hợp đồng lạo động, phụ lục hợp đồng lao động của nhân viên.

Theo dõi, thanh toán kịp thời các khoản nhân viên được hưởng theo chế độ: thai sản, nghỉ ốm, nghỉ dưỡng sức…

Cập nhật lao động tham gia bảo hiểm đầu kỳ.

Kết chuyển thông tin tham gia bảo hiểm sang năm sau.

Tính được số năm công tác, số năm đóng bảo hiểm dựa vào mã số bảo hiểm.

Hệ thống báo cáo, mẫu biểu theo quy định hiện hành và tự động update theo quy định mới nếu có:
Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia bảo hiểm, danh sách lao động thanh toán theo chế độ, danh sách nhân viên chưa có sổ BHXH, BHYT
Bình luận
Nội dung bình luận