(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 178
Quản lý, cấp phát chi tiết CCDC đến từng phòng ban, nhân viên.

Theo dõi ngày cấp phát CCDC, cảnh báo ngày hết hạn.

Theo dõi yêu cầu CCDC theo vị trí công việc, kiểm tra cảnh báo và không cho lưu nếu trùng đồng thời mã CCDC, bộ phận, vị trí công việc, ngày hiệu lực.


Theo dõi CCDC hết hạn, CCDC giảm.

Cho phép kết chuyển CCDC sang năm sau.

Báo cáo cấp phát CCDC.

Báo cáo giảm CCDC.

Tình hình cấp phát CCDC theo nhân viên.

Tình hình cấp phát CCDC theo vị trí công việc.

Báo cáo cấp phát CCDC hết hạn.

Bình luận
Nội dung bình luận