(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 182
Với cách thiết lập danh mục vật tư, hàng hóa, danh mục kho đa dạng và tùy biến, cách thức liên kết với các chức năng mua hàng, bán hàng, chức năng này sẽ kiểm soát về giá trị, số lượng vật tư, hàng hóa tồn kho, việc luân chuyển, sử dụng vật tư được thực hiện một cách tự động, tránh thiệt hại trong lưu trữ.

Lập và kiểm soát phiếu nhập/xuất vật tư, hàng hóa trong sản xuất và lưu thông.
 
Bình luận
Nội dung bình luận