(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 185
Quản lý thông tin hợp đồng như: ngày ký hợp đồng, thời hạn hợp đồng, khách hàng, giá trị hợp đồng…

Theo dõi được nhật ký xử lý, lịch làm việc với từng hợp đồng

Với mỗi hợp đồng sẽ thống kê chi tiết được lịch thanh toán, thu, chi rất chi tiết

Quản lý tình trạng hợp đồng:
Thống kê ra các trạng thái hợp đồng của doanh nghiệp. Người quản lý có thể biết được trạng thái hợp đồng ký mới có bao nhiêu, hợp đồng đang thực hiện là bao nhiêu, hoặc đã thanh lý là bao nhiêu, đến hạn bảo hành bảo trì…

Báo cáo thống kê có bao nhiêu cơ hội bán hàng đã sinh được hợp đồng, tỉ lệ bán hàng thành công từ khách hàng tiềm năng và khách hàng triển vọng của các chiến dịch tiếp thị là bao nhiêu, doanh thu từ các hợp đồng…
Qua đó người quản lý hoàn toàn có thể đánh giá được hiệu quả làm việc của từng nhân viên.

Bình luận
Nội dung bình luận