(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 533
Phân hệ Quản lý vốn bằng tiền của LinkQ Accounting giúp các khoản thu/chi quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng được quản lý và kiểm soát chặt chẽ. Các khoản thanh toán với nhà cung cấp, thu tiền khách hàng được quản lý chi tiết cho từng lần thanh toán ngay trên màn hình phiếu thu/chi giúp người dùng thao tác nhanh và chính xác nhất. Thông tin tồn quỹ, nhật ký thu chi được cập nhật liên tục và kịp thời giúp nhà lãnh đạo đưa ra những kế hoạch thu/ chi và quản lý dòng tiền của doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Quy trình nghiệp vụ:


Tính năng
Quản lý tiền mặt, TGNH theo từng loại tiền trên từng Tài khoản tiền gửi tại nhiều hệ thống Ngân hàng khác nhau.

Quản lý kế hoạch thanh toán, trên từng trạng thái chứng từ Lập – Chờ - Duyệt.

Liệt kê thanh toán cho các chứng từ đến hạn Thu – Chi, tự động hoặc lựa chọn thanh toán các chứng từ cần thanh toán, liên kết kế toán công nợ giảm trừ các chứng từ đã thanh toán, in và lập báo cáo theo nhiều góc độ mà người dùng cần phân tích.

Quản lý Thu – Chi theo khoản mục phí và từng vụ việc. Phân tích so sánh chi phí theo từng phòng ban, nhân viên lũy kế theo Tháng – Quý – Năm.

Hệ thống Tài khoản được thiết kế theo dạng cây cho phép người dùng linh động tạo mới tài khoản cấp phù hợp với nhu cầu quản lý thực tại.

Hằng ngày thực hiện việc cập nhật tỷ giá ngoại tệ vào danh mục tỷ giá, nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ sẽ ngầm định lấy tỷ giá theo ngày.

Tại một thời điểm cho phép Chi thanh toán cho nhiều Hóa đơn với nhiều đối tượng.

Cho phép thanh toán cho nhiều hóa đơn với nhiều mức Thuế Suất khác nhau.

Đánh giá chênh lệch tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh.

Lập báo cáo theo dõi chi tiết Thu – Chi tồn Quỹ tiền theo từng loại ngoại tệ.

Theo dõi Nhật kí Thu – Chi theo từng khoản mục và vụ việc.

Kết nối với phân hệ quản lý bán hàng, phân hệ quản lý mua hàng, phân hệ quản lý công nợ phải thu, phải trả để thực hiện kết nối với phân hệ quản lý chi phí giá thành để theo dõi các khoản mục chi phí cho từng đầu mục công việc phục vụ cho công tác tính giá thành sản phẩm.

Khai thác báo cáo: Nhật kí thu chi, sổ quỹ tiền mặt, các báo cáo chi tiết tài khoản và bảng kê theo mẫu của BTC. Khai thác các báo cáo quản trị liên quan đến tình hình thu chi theo từng khoản mục chi phí, khoản mục công việc, đối tượng.
Bình luận
Nội dung bình luận