5S KAIZEN là gì???

📘 5S là cách thức quản trị theo phương pháp Nhật Bản, làm cơ sở cho các hệ thống và triết lý quản lý sản xuất như TPS, TQM và LEAN Manufacturing. 

📝 Theo từ gốc tiếng Nhật, 5 chữ S trong mô hình 5S là viết tắt:

✔️ Seiri (Sàng lọc)

✔️ Seiton (Sắp xếp)

✔️ Seiso (Sạch sẽ)

✔️ Seiketsu (Săn sóc)

✔️ Shitsuke (Sẵn sàng)

🎎 KAIZEN nghĩa tiếng Nhật là cải tiến, với bất kỳ người nào làm việc trong môi trường có ý thức Kaizen thì họ không ngừng cải tiến, việc cải tiến này không phải những vấn đề lớn lao mà từ những việc thật bình thường và cơ bản ở quanh chúng ta trước hết là 5S. 

➡️ Hiện nay 5S hiện diện ở tất cả tổ chức theo đuổi để đạt mô hình tổ chức đẳng cấp thế giới (world class manufacturing) với mục đích chính là loại bỏ các lãng phí trong sản xuất, giảm thiểu các hoạt động không gia tăng giá trị, cung cấp một môi trường làm việc với tinh thần cải tiến liên tục, cải thiện tình trạng an toàn và chất lượng.

Nguồn: Tổng hợp