Hầu hết chúng ta đều nghĩ một doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ luôn phải đi đầu về những lợi thế cạnh tranh như giá, chất lượng, quá trình đổi mới, dịch vụ khách hàng,…Sự thật là mỗi một yếu tố trên đều góp phần quan trọng trong việc giúp một doanh nghiệp tạo nên sự khác biệt. Tuy nhiên, có một yếu tố mặc dù không rõ ràng và dường như vô hình nhưng lại có vai trò vô cùng quan trọng trong việc xác định lợi thế cạnh tranh của một công ty, đó là Văn hóa doanh nghiệp. Thế Văn hóa doanh nghiệp là gì? Các Doanh nghiệp đang hướng tới các loại hình văn hóa nào?


Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp ấy và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên trong doanh nghiệp để theo đuổi và thực hiện các mục đích của doanh nghiệp. 

Cũng như văn hoá nói chung, văn hoá doanh nghiệp có những đặc trưng cụ thể riêng biệt. Trước hết, văn hoá doanh nghiệp là sản phẩm của những người cùng làm trong một doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu giá trị bền vững. Nó xác lập một hệ thống các giá trị được mọi người làm trong doanh nghiệp chia sẻ, chấp nhận, đề cao và ứng xử theo các giá trị đó. Văn hoá doanh nghiệp còn góp phần tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống của riêng mỗi doanh nghiệp. 

 

- Văn hóa tuân thủ (Compliance Culture):

+ Tinh thần thượng tôn pháp luật

+ Tinh thần trách nhiệm

+ Tôn trọng bảo mật và trung thành vì lợi ích chung của công ty

+ Tuân thủ đúng quy trình và nghiệp vụ

 

- Văn hóa hướng đến kết quả (Achievement Culture):

+ Làm việc có chiến lược và theo kế hoạch

+ Linh hoạt triển khai nhiều giải pháp hành động khác nhau để hoàn thành công việc được giao

+ Luôn kiên trì mục tiêu đến cùng

+ Đặt những mục tiêu thử thách

+ Theo đuổi những chuẩn mực cao về chất lượng

 

- Văn hóa khẳng định năng lực bảng thân (Self-Actualizing Culture):

+ Làm đến nơi đến chốn mọi việc với trách nhiệm cao nhất (dù là những việc đơn giản nhất)

+ Luôn nỗ lực hoàn thiện và phát huy tối đa năng lực bản thân

+ Tư duy sáng tạo nhưng luôn có óc thực tế

+ Luôn khao khát học hỏi và trải nghiệm

+ Sẵn sàng đề xuất và tiên phong trong công việc

 

- Văn hóa khuyến khích mối quan hệ hợp tác (Affiliative Culture):

+ Xem trọng tinh thần hợp tác vì lợi ích chung của công ty

+ Nỗ lực xây dựng và  gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp trong cùng bộ phận và liên bộ phận

+ Luôn thân thiện, cởi mở và chân thành chia sẻ quan điểm

+ Sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển

+ Cân bằng trong sự quan tâm giữa công việc và đồng nghiệp xung quanh

 

- Văn hóa khuyến khích tính nhân văn (Humanistic-Encouraging Culture):

+ Luôn tôn trọng và giúp nhân viên phát triển một cách đúng nghĩa

+ Luôn đề cao các giá trị chuẩn mực đạo đức nền tảng của một “con người” (biết ơn và trân trọng những gì mình đang có; yêu thương; trách nhiệm; chính trực)

+ Chân thành quan tâm đến nhân viên, vượt ra khỏi phạm vi công việc hàng ngày (gia đình, nhu cầu, cảm xúc, tâm lý)

+ Khích lệ, động viên, ghi nhận đóng góp của nhân viên

+ Xử lý khéo léo, góp ý mang tính xây dựng khi có mâu thuẫn phát sinh


Văn hoá doanh nghiệp cần phải thể hiện được hai tính chất là ổn định và linh hoạt, ổn định trong tầm nhìn, giá trị, và sứ mệnh, nhưng linh hoạt trong cấu trúc và hoạt động. Văn hoá doanh nghiệp cần phải tập trung vào cả sự thích ứng với môi trường bên ngoài cũng như sự kết hợp trong nội bộ – thích ứng với khách hàng và thị trường, đồng thời làm nhân viên hài lòng.