Cơ sở pháp lý

Các chứng nhận, bảo chứng cho LinkQ đủ khả năng triển khai và cung cấp hoá đơn điện tử

Các chứng nhận, bảo chứng cho LinkQ đủ khả năng triển khai/cung cấp hoá đơn điện tử:

 

1. Căn cứ thông tư 32/2011/TT-BTC – Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử;

 

- Thông tư 39/2014/TT-BTC - Hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng, dịch vụ;

 

- Nghị định 04/2014/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

 

- Thông tư số 10/2014/TT-BTC - Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

 

- Nghị định 119/2018/NĐ-CP - Qui định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

 

-> Dựa vào các văn bản quy định về hóa đơn điện tử. Công ty CP Phần mềm LinkQ đủ điều kiện là đơn vị trung gian cung cấp giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử.

 

2. Điều kiện của tổ cức trung gian cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử theo thông tư 32/2011/TT-BTC như sau:

 

- Thứ nhất, Là doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc là ngân hàng được cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

 

- Thứ hai, Có chương trình phần mềm về khởi tạo, lập và truyền nhận hóa đơn điện tử đảm bảo hóa đơn điện tử được lập đáp ứng các nội dung theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

 

- Thứ ba, Đã triển khai hệ thống cung cấp giải pháp công nghệ thông tin để phục vụ trao đổi dữ liệu điện tử giữa các doanh nghiệp hoặc giữa các tổ chức với nhau.

 

- Thứ tư, Có hệ thống thiết bị, kỹ thuật đảm bảo cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu kinh doanh và quy định pháp luật về phát hành hóa đơn.

 

- Thứ năm, Có khả năng phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng để đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn của dữ liệu trao đổi giữa các bên tham gia.

 

- Thứ sáu, Có các quy trình và thực hiện sao lưu dữ liệu, sao lưu trực tuyến dữ liệu, khôi phục dữ liệu; có biện pháp dự phòng khắc phục sự cố liên quan đến việc khôi phục dữ liệu.

 

- Thứ bảy, Có giải pháp lưu trữ kết quả các lần truyền nhận giữa các bên tham gia giao dịch; lưu trữ hóa đơn điện tử với yêu cầu thông điệp dữ liệu điện tử phải được lưu giữ trên hệ thống.

 

- Thứ tám, Định kỳ 6 tháng một lần, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử phải có văn bản báo cáo cơ quan thuế (theo Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) các nội dung sau: danh sách các doanh nghiệp có sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử của tổ chức (bao gồm cả người bán hàng, người mua hàng); số lượng hóa đơn đã sử dụng (gồm: loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự).

 

LinkQ nhận thấy mình đáp ứng đủ yêu cầu và điều kiện để trở thành  đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử. LinkQ xin cam kết những thông tin trên là sự thật và chụ trách nhiệm với việc phát hành sau này.

 

Dẫn chứng chứng minh LinkQ được là đơn vị trung gian cung cấp hóa đơn điện tử