Quản trị quan hệ khách hàng được xuất phát từ nhận thức về sự cần thiết phải thực hiện quá trình thiết lập và duy trì, phát triển các mối quan hệ khách hàng. Tất cả các cấp độ quản trị và mọi thành viên của công ty đều cần có nhận thức đúng đắn về quản trị quan hệ khách hàng. Để mọi thành viên trong công ty nhận thức đúng, các nhà quản trị cần nắm bắt được tâm lý của nhân viên, và truyền tải được tầm quan trọng của khách hàng với công ty một cách nghệ thuật trên cơ sở coi khách hàng là nguồn duy nhất cung cấp lợi nhuận cho công ty và chính khách hàng đảm bảo sự tồn tại và phát triển của công ty. Trên cơ sở đó, quản trị quan hệ khách hàng đảm bảo mọi người ý thức được tầm quan trọng của khách hàng và cam kết mang đến cho khách hàng những giá trị sản phẩm và dịch vụ tốt nhất của công ty.

📌 Quản trị quan hệ khách hàng – CRM có đặc điểm của một quá trình mang tính nghệ thuật, khoa học, và công nghệ:

✔ Quản trị quan hệ khách hàng là một phần của phần mềm quản trị doanh nghiệp nên luôn tồn tại tính khoa học, thể hiện trong quá trình tổ chức, lên kế hoạch, thu thập thông tin khách hàng, thiết lập chiến lược xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ.

✔ Quản trị quan hệ khách hàng mang tính công nghệ, thể hiện trong các phần mềm quản trị thông tin khách hàng.

✔ Quản trị quan hệ khách hàng mang tính nghệ thuật, thể hiện cả trong nhận thức và trong hành động.

📘 CRM không đơn giản là công nghệ thông tin mà CRM là cách tư duy và giải quyết các vấn đề liên quan tới thiết lập mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Vì thế, CRM là giải pháp hữu hiệu cho quý doanh nghiệp.

Nguồn: Tổng hợp