🏆 BỐI CẢNH VÀ THÁCH THỨC 

Bộ phận quản lý chưa kiểm soát được các khâu trong sản xuất: nhân viên ở các phân đoạn dưới xưởng làm tới đâu thì không biết vì quy trình làm có nhiều phân đoạn, báo cáo bị chậm trễ dẫn đến ban quản lý không nắm được tiến độ đơn hàng.

Sắp xếp nhân sự, máy móc cho đợt sản xuất chưa đạt hiệu quả tối ưu

Các khâu chưa thể kế thừa dữ liệu cho nhau, chưa tối ưu được thời gian nhập liệu của các bộ phận, mất thời gian nhập nhiều lần trong khi cũng cùng một chứng từ

Khó thiết lập định mức, giá thành theo kế hoạch để báo giá và kế thừa công thức cho những lần sau vì quá nhiều mẫu mã với quy cách khác nhau. Đa phần lưu dữ liệu thiết kế một cách thủ công thì dễ bị thất lạc, khó tìm lại, tính bảo mật lại không được đảm bảo

 

🏆GIẢI PHÁP LINKQ

Quản lý quy trình sản xuất bằng các lệnh sản xuất theo đơn hàng và theo từng khâu, ban quản lý có thể kiểm soát tiến độ một cách dễ dàng

Hỗ trợ thiết lập kế hoạch điều động nhân công, kiểm soát năng suất máy móc/công nhân trong từng khâu

LinkQ cung cấp chức năng để kế thừa dữ liệu giữa các phòng ban vì thế có thể tránh sai sót và tiết kiệm thời gian, các khâu có thể theo dõi được tiến độ của nhau để lên kế hoạch sản xuất phù hợp cho mỗi bộ phận

Linh hoạt thiết lập công thức, tính toán giá thành định mức một cách nhanh chóng, chính xác khi sản phẩm có nhiều quy cách trong đơn hàng

Quản lý nhập-xuất-tồn kho theo lô, đơn hàng

Phân quyền quản lý theo cấp bậc, bộ phận để đảm bảo tính bảo mật về dữ liệu

 

🏆NỘI DUNG CHI TIẾT GIẢI PHÁP

Bộ phận quản lý:

Theo dõi, chỉ huy sản xuất thông qua lệnh sản xuất

Hỗ trợ theo dõi tiến độ đơn hàng bằng màu sắc

Cập nhật thông tin đơn hàng trên hệ thống để quản lý có thể kiểm soát trực tiếp năng suất và chất lượng (nhân công, máy móc cho từng công đoạn, đơn hàng) và nhân viên theo dõi để thực hiện theo lệnh

Truy suất các báo cáo quản trị phục vụ cho công tác theo dõi, kiểm tra

Kế hoạch  - kỹ thuật:

Linh động nhập liệu quy cách cho mỗi sản phẩm theo đơn hàng yêu cầu ==> tính toán được kế hoạch sản xuất ==> tính giá thành kế hoạch. Từ đó hỗ trợ cho việc báo giá và ước tính được năng lực sản xuất

Công tác thiết kế sẽ trở nên dễ dàng và bảo mật nhờ tính linh hoạt khi xử lý dữ liệu của phần mềm theo yêu cầu

Kho - thu mua:

Có thể thu mua vật tư thích hợp nhờ vào sự nhanh chóng và chính xác của dữ liệu được tính toán từ các phòng ban khác để lên kế hoạch

Quản lý nhập - tồn vật tư, thành phẩm, xuất kho theo định mức và so sánh lượng thực tế  è Quản lý hiệu quả của vật tư, thành phẩm

Cảnh báo nhập - xuất - tồn theo kế hoạch khi thiếu, thừa, quá thới gian lưu kho để có kế hoạch điều chỉnh kịp thời

Quản lý vị trí kho theo yêu cầu thiết kế

Sản xuất

Linh hoạt cập nhật thông tin để điều chỉnh sản xuất khi kế hoạch thay đổi

Công nhân sản xuất theo lệnh điều phối tự động, kiểm soát được thời gian sản xuất, hiệu quả sản xuất, công việc của từng công đoạn cho công nhân, máy móc, phân đoạn

Kết hợp theo dõi quản lý chấm công tự động theo đặc thù sản xuất

Kế toán:

Quản lý công nợ cho từng đối tượng, doanh thu, chi phí, lợi nhận cho từng cho từng đơn hàng, hợp đồng, hóa đơn tài chính, quản lý dòng tiền một cách chính xác, hiệu quả, thiết kế riêng các báo cáo đặc thù nội bộ, báo  chuẩn theo quy định của thuế

Quản lý dây chuyển sản xuất ngành bao bì

Giải pháp quản lý dây chuyển sản xuất ngành bao bì

Bảo trì máy móc ngành bao bì

Bảo trì máy móc ngành bao bì