Hóa đơn điện tử có bắt buộc không?

Hóa đơn điện tử không còn quá xa lạ với các doanh nghiệp, thế nhưng đâu đó vẫn còn một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn còn những thắc mắc là Hóa đơn điện tử có bắt buộc không?

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ BẮT BUỘC KHÔNG?

 

Theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định 119/2018/NĐ-CP: 

 

 “Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại Khoản 6 Điều 12 Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

 

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán có sử dụng máy tính tiền thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.”

 

Như vậy, các đơn vị kinh doanh đủ điều kiện về hệ thống cơ sở thông tin đều phải bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử trong tất cả giao dịch với người mua, không phân biệt giá trị. 

 

 

Các đơn vị kinh doanh đủ điều kiện về hệ thống cơ sở thông tin đều phải bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

 

Nghị định này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018. Thời gian để các doanh nghiệp tìm hiểu, thích nghi và chuyển đổi xong là hết ngày 31/10/2020. Trong thời gian 24 tháng này, cơ quan nhà nước sẽ hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin, hướng dẫn cách sử dụng để doanh nghiệp có thể chuyển đổi nhanh nhất.

 

 Các đơn vị kinh doanh chưa bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử:

 

Theo Khoản 6 Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ghi rõ một số đơn vị kinh doanh chưa đủ điều kiện về tài chính, nhân lực, hệ thống cơ sở thông tin thì chưa sử dụng bắt buộc hóa đơn điện tử theo lộ trình chung, cụ thể là: 

 

Hộ, cá nhân kinh doanh có lao động sử dụng thường xuyên nhỏ hơn 10 người

 

 

Các đơn vị kinh doanh chưa bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

 

Doanh thu năm trước liền kề nhỏ hơn 3 tỷ đồng (Đối với đơn vị kinh doanh trong  lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng) hoặc doanh thu năm trước liền kề nhỏ hơn 10 tỷ đồng (Đối với đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ)

 

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động thực tế các đơn vị kinh doanh không đủ điều kiện này cần có hóa đơn để giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119.

 

Qua bài viết Theo lộ trình số hóa của Chính phủ thì tất cả các đơn vị kinh doanh đều tiến tới sử dụng bắt buộc hóa đơn điện tử, vì vậy một số đơn vị kinh doanh hiện nay vẫn chưa đủ điều kiện nhưng trong tương lai gần vẫn nên chuyển đổi sử dụng để hòa mình vào hệ thống hóa đơn số trong cả nước.