✳ Tính giá thành là công việc mà một kế toán bắt buộc phải nắm vững. Để việc tính giá thành được nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, đòi hỏi phải có một quy trình đầy đủ và hợp lý. Dưới đây LinkQ xin chia sẻ quy trình tính giá thành với những bước cơ bản mà quý doanh nghiệp có thể tham khảo:

🔷 Quy trình giá thành là quy trình tập họp các chi phí phát sinh kể từ khi nguyên vật liệu bắt đầu được đưa vào sản xuất cho đến lúc thành phẩm tạo thành nhập kho và được ghi nhận một cách chính xác vào hệ thống kế toán.

✅ Tập hợp các chi phí sản xuất: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; Chi phí nhân công; Chi phí sản xuất chung.

✅ Phân bổ chi phí: Phân bổ chi phí dùng chung cho các sản phẩm thành những chi phí dùng riêng. Cho các sản phẩm bằng 1 tiêu thức hợp lý để tính ra được giá thành cho từng sản phẩm.

✅ Sử dụng phương pháp trong quy trình tính giá thành: Phương pháp giản đơn (trực tiếp);Phương pháp hệ số; Phương pháp tỷ lệ; Phương pháp loại trừ sản phẩm; Phương pháp theo đơn đặt hàng; Phương pháp tính giá thành phân bước.

✅ Xác định sản phẩm hoàn thành trong kỳ và sản phẩm dở dang cuối kỳ của kỳ tính giá thành

✅ Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo một trong các phương pháp phù hợp:Theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; Theo sản lượng hoàn thành tương đương; Theo chi phí sản xuất định mức.

✅ Tính trị giá trong quy trình tính giá thành sản phẩm hoàn thành

✅ Tính giá thành từng loại sản phẩm và Lập bảng tính giá thành của từng loại sản phẩm mà đã hoàn thành trong kỳ.

Nguồn: Tổng hợp