Quản lý bán hàng phải thu

Phân hệ bán hàng phải thu quản lý hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, phiếu nhập hàng bán bị trả lại, phân bổ số tiền đã thu cho các hóa đơn. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về doanh thu bán hàng (theo mặt hàng, khách hàng, nhân viên, phòng ban kinh doanh...), công nợ phải thu (theo khách hàng, theo hóa đơn)...

I. GIÁ TRỊ MANG LẠI

 

Phân hệ bán hàng phải thu quản lý hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, phiếu nhập hàng bán bị trả lại, phân bổ số tiền đã thu cho các hóa đơn. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về doanh thu bán hàng (theo mặt hàng, khách hàng, nhân viên, phòng ban kinh doanh...), công nợ phải thu (theo khách hàng, theo hóa đơn)...

 

II. TÍNH NĂNG

 

1. Quản lý bán hàng theo quy trình đặt hàng: Từ báo giá, nhận đơn đặt hàng của khách hàng, xuất hóa đơn bán hàng, hàng bán trả lại. Theo dõi tiến độ xuất hàng so với đơn đặt hàng.

 

 

- Dữ liệu được kế thừa từ Báo giá -> Đơn đặt hàng -> Hóa đơn bán hàng.

 

- Chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán cho phép người dùng linh động trong việc chăm sóc khách hàng, với chính sách chiết khấu phù hợp từng thời điểm áp.

 

- Chính sách giá : Áp giá bán cho từng sản phẩm, đối tượng khách hàng theo thời gian bắt đầu và kết thúc. Một sản phẩm có thể áp nhiều giá bán cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau theo từng thời điểm. 

 

- Cảnh báo xuất hàng vượt quá tồn kho tối thiểu.

 

2. Báo cáo công nợ:

 

- Sổ chi tiết phải thu của khách hàng, Sổ tổng hợpphải thu của khách hàng, Sổ chi tiết phải thu - in liên tục, Theo dõi công nợ phải thu theo hợp đồng, Báo cáo công nợ phải thu theo hạn thanh toán, Báo cáo công nợ phải thu hạn thanh toán (theo kỳ quá hạn), Sổ chi tiết phải thu theo hạn thanh toán.

 

3. Báo cáo đơn đặt hàng bán:

 

- Báo cáo đơn đặt hàng bán, Tổng hợp đơn đặt hàng bán, Tiến độ xuất hàng so với đơn đặt hàng bán.

 

 

 

4. Báo cáo doanh thu bán hàng:

 

- Bảng kê hóa đơn bán hàng, Phân tích bán hàng, Báo cáo bán hàng, Báo cáo bán hàng theo ngày, Sổ nhật ký bán hàng.

 

- Tự động tính toán thuế và chuyển thông tin sang bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra. Cho phép sửa tiền thuế (làm tròn số).

 

- Cho phép thực hiện các bút toán điều chỉnh, bút toán bù trừ giữa các khách hàng hoặc với nhà cung cấp.

 

- Cho phép in hóa đơn từ chương trình trên mẫu của
 

- Bộ tài chính hoặc sửa đổi in trên mẫu hóa đơn đặc thù của doanh nghiệp theo 3 hình thức: Tự in, đặt in,
hóa đơn điện tử.

 

Xin cảm ơn!

Trò chuyện cùng chuyên gia