Quản lý cấp phát CCDC

Quản lý, cấp phát chi tiết CCDC đến từng phòng ban, nhân viên; Theo dõi ngày cấp phát CCDC, cảnh báo ngày hết hạn; Quản lý xuyên suốt quá trình cấp phát CCDC.

I. GIÁ TRỊ MANG LẠI

 

Quản lý, cấp phát chi tiết CCDC đến từng phòng ban, nhân viên; Theo dõi ngày cấp phát CCDC, cảnh báo ngày hết hạn; Quản lý xuyên suốt quá trình cấp phát CCDC.

 

II. TÍNH NĂNG

 

Quản lý, cấp phát chi tiết CCDC đến từng phòng ban, nhân viên.

 

- Theo dõi ngày cấp phát CCDC, cảnh báo ngày hết hạn.

 

- Quản lý xuyên suốt quá trình cấp phát CCDC.

 

- Quản lý tình trạng công cụ dụng cụ trong quá trình sử dụng.

 

- Thống kê tình hình cấp phát CCDC theo phòng ban, bộ phận,…

 

Xin cảm ơn!

Trò chuyện cùng chuyên gia