Quy trình bao gồm các bước:     

                                         

                                                                                                                        1. Khai báo hệ thống ca làm việc:                                 

>>Mục đích: Khai báo đúng ca làm việc của công ty   

- Công việc: Khai báo hệ thống ca làm việc

- Người phụ trách: Nhân viên phòng nhân sự

- Thời gian: Khi có thông tin ca làm việc mới hoặc cập nhật ca làm việc cũ.

2.Phân ca theo xưởng:

>>Mục đích: Phân ca đúng cho xưởng và bộ phận văn phòng                                         

- Công việc: Phân ca làm việc cho công nhân phân xưởng

                                                                                                                         - Người phụ trách: Quản lý xưởng

                                                                                                                         - Thời gian: Cập nhật ca phân xưởng khi có sự thay đổi

 

3.Thông tin quét thẻ từ máy châm công:

>>Mục đích: Tính đúng thời gian quẹt thẻ đi làm của công nhân (có tính đến yếu tố hậu sản)

- Công việc: Lấy thông tin quét vân tay từ máy chấm công

- Người phụ trách: Nhân viên xưởng

- Thời gian: Cuối tháng

4.Xử lý trường hợp quẹt sai:

>>Mục đích xử lý đúng các trường hợp quét sai thẻ

- Công việc: Xử lý các trường hợp quét sai bao gồm quét nhằm không vực, quét không ăn thẻ, quên thẻ (có xác nhận của quản lý)

- Người phụ trách: Nhân viên xưởng và trưởng xưởng

- Thời gian: Sau khi có kết quả quét và báo quét sai

                                                                                                            5.Tính thời gian làm ngoài giờ:

          >>Mục đích: tính đúng thời gian làm ngoài giờ cho nhân viên

          -  Công việc: Tính thời gian làm ngoài giờ

          - Người phụ trách: Quản lý xưởng

          - Thời gian: Khi có kết quả chấm công

           6. Quản lý trực tiếp xác nhận thời gian làm ngoài giờ:

           >>Mục đích: Xác định đúng thời gian làm ngoài giờ cho nhân viên

           - Công việc: Xác nhận thời gian làm ngoài giờ

          - Người phụ trách: Quản lý trực tiếp của nhân viên 

          - Thời gian: Khi có kết quả làm ngoài giờ

       

 7.Tính công ngày:

>>Mục đích: Tính công ngày chính xác cho nhân viên

- Công việc: Tính công theo ngày cho nhân viên

- Người phụ trách: Nhân viên phòng nhân sự

- Thời gian: Sau khi quản lý trực tiếp xác nhận ngoài giờ

8. Tính công tháng:

>>Mục đích: Tính công tháng chính xác cho nhân viên

- Công việc: Tính công tháng cho nhân viên

- Người phụ trách : Nhân viên phòng nhân sự

- Thời gian: Sau khi có công theo ngày.