🔺 Mỗi doanh nghiệp đều có bộ phận quản lý nhân sự riêng. Vậy bạn có từng đặt câu hỏi quản lý nhân sự là gì và quản lý nhân sự có vai trò gì trong doanh nghiệp.

🖊 Quản lý nhân sự là gì? Đó là thuật ngữ được sử dụng trong ngành Quản trị nhân sự. Quản lý nhân sự là phương thức giúp quản lý con người trong công việc của doanh nghiệp. Đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển bộ máy doanh nghiệp.

⬇️ Dưới đây là một số vai trò của quản lý nhân sự chúng tôi muốn gửi đến các bạn:

✔️ Nắm vai trò quan trọng trong bộ máy phát triển doanh nghiệp: Một doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, có vị trí trên thương trường cần phải có một đội ngũ nhân sự mạnh mẽ. Doanh nghiệp cần bộ phận quản lý nhân sự giúp quản lý nguồn vốn, cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật, và nhân lực. Đặc biệt, bạn phải khai thác và tận dụng năng lực nhân sự phù hợp với doanh nghiệp.

✔️ Doanh nghiệp sẽ đạt được mục tiêu kinh doanh: Vai trò cơ bản của quản lý nhân sự đạt được mục tiêu phát triển tinh thần, thái độ và năng lực của nhân viên cao nhất. Tinh thần và thái độ nhân viên được cải thiện tích cực, nếu công tác quản lý nhân sự hiệu quả. Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được nguồn ngân sách dành cho nhân lực tối ưu. Nhân viên với trình độ chuyên môn và kỹ năng cao, sẽ giúp doanh nghiệp phát triển, tận dụng tốt nguồn nhân lực trên thương trường. Vì vậy nhiệm vụ của quản lý nhân sự là điều hoàn toàn cần phải có.

✔️ Tạo điều kiện cho nhân viên phát triển hết khả năng của mình: Nhân viên quản lý nhân sự cần phải đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp về tuyển dụng, đào tạo và đánh giá năng lực. Bộ phận quản lý nhân sự sẽ phải tập trung bồi dưỡng năng lực nhân viên. Bộ phận quản lý nhân sự cần phải chọn lựa đúng nhân viên cho từng vị trí, từng nhiệm vụ. Sau đó nhân viên cần được đào tạo và phát triển năng lực từ khi mới bắt đầu.

✔️ Tiết kiệm ngân sách quản lý nhân sự cho doanh nghiệp: Tối ưu ngân sách công tác quản lý nhân sự cũng là một trọng trách của bộ phận quản lý nhân sự. Khi sàng lọc và đào tạo đúng nhân viên có năng lực, doanh nghiệp sẽ tránh được nhiều loại lãng phí. Như vậy, bộ phận quản lý nhân sự cần phải sắp xếp cần thận, chi tiết các việc: tuyển chọn, sắp xếp, đào tạo, điều động nhân sự tối ưu.

✴ Qua bài viết này, chúng tôi hi vọng các nhà quản trị sẽ hiểu rõ hơn về công tác quản lý nhân sự là gì. Đồng thời doanh nghiệp sẽ nhận thức rõ hơn về vai trò quản lý nhân sự đối với sự phát triển kinh tế, nhân lực.

Nguồn: Tổng hợp